Đề cương khóa học ứng dụng biểu quyết dựa trên nền tảng Ethereum

Trong khoá học này bạn sẽ xây dựng 1 ứng dụng phi tập trung (Dapps) của việc biểu quyết của các cổ đông trong 1 công ty.Ứng dụng sẽ được xây dựng sử dụng framework Truffe. Bạn sẽ tạo một hợp đồng thông minh có thể chấp nhận thanh toán, phát hành token và cho phép người sở hữu token sử dụng chính token của họ để biểu quyết cho các ứng viên.

Yêu cầu:

Khoá học này được xây dựng trên cơ sở khoá học Simple voting on Ethereum. Bạn cần hoàn thành khoá học trên trước khi bắt đầu khoá học này.

Truffle Framework

Bạn sẽ được học cách cài đặt và sử dụng Truffle framework để xây dựng và quản lý các hợp đồng thông minh. Chuyển tiếp các hợp đồng và các code HTML/CSS/Javascript dùng trong khoá trước sang Truffe framework. Học cách compiling và deploying các hợp đồng sử dụng Truffle framework.

Khái niệm về Token

Hiểu rõ khái niệm về các tokens và ví dụ cụ thể về cách sử dụng token. Tìm hiểu sâu về ý tưởng về token của các cổ đông và cấu trúc của Dapp mà chúng ta sẽ triển khai trong kháo học.

Biểu quyết dựa trên Ethereum Token/Thanh toán hợp đồng

Bạn sẽ mở rộng hợp đồng biểu quyết để triển khai khái niệm về các token. Bạn cũng sẽ triển khai logic về thanh toán cho các người dùng để mua cổ phiếu/tokens trong công ty để biểu quyết cho các ứng viên.

Web3js Frontend

Bạn sẽ học cách sử dụng thư viện web3js để triển khai các code cần thiết trong giao tiếp với các hợp đồng để mua tokens, biểu quyết cho các ứng viên và tìm kiếm thông tin người biểu quyết.

Triển khai trên mạng public

Bạn sẽ học cách triển khai hợp đồng của bạn trên một mạng thử nghiệm của Ethereum (Ropsten network) và giao tiếp với các ứng dụng sử dụng Metamask.

Thử nghiệm

Bạn sẽ được thử nghiệm hợp đồng thông minh của bạn bằng các bài thử nghiệm viết bằng Solidity và Javascripts.
$20.00
  • 5 hours of content
  • Support forum
  • Lifetime access
  • Free content updates