Course Syllabus for the Simple Ethereum Voting

Đây là một khóa học dành cho người bắt đầu, lí tưởng cho bất kì ai với kiến thức cực kì cơ bản hoặc chưa biết gì về Ethereum blockchain. Trong khóa học này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng bầu cử phi tập trung đơn giản. Ở level cao, ứng dụng bạn xây dựng sẽ là một smart contract Ethereum mà ở đó, bạn tạo một cuộc bầu cử và khỏi tạo một danh sách các ứng viên tranh cử. Sau đó bạn cho phép người dùng bầu cho các ứng viên. Tất cả voting và số vote, lưu trữ vote được lưu trữ trên Ethereum blockchain.

Điều kiện tiên quyết

Học viên được kì vọng đã có những hiểu biết cơ bản về một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Python, Ruby, Java, v.v., HTML/CSS và Javascript và có thể tương tác dễ dàng với command line. Hiểu biết về các cơ sở dữ liệu nói chung cũng sẽ hữu ích.

Cơ bản về Ethereum

Học các kiến thức cơ bản về Blockchain, Ethereum blockchain nói riêng và so sánh kiến trúc Ethereum với một kiến trúc client-server để hiểu hơn về Ethereum.

Cài đặt môi trường lập trình

Những hướng dẫn từng bước để cài đặt môi trường lập trình trên các hệ điều hành khác nhau (Linux, Mac, Windows) để bắt đầu xây dựng các ứng dụng phi tập trung.

Thực hiện hợp đồng bầu cử (Voting contract)

Hướng dẫn từng bước để xây dựng Dapp. Phần này sẽ bao gồm viết mã smart contract trên ngôn ngữ lập trình Solidity, compile và deploy mã này tới blockchain, tương tác với hợp đồng thông qua nodeJS console.

Xây dựng frontend

Bạn sẽ thực hiện frontend sử dụng HTML/CSS/Javascript để tương tác với smart contract thông qua một trang web đơn giản.
Free
  • 2 hours of content
  • Support forum
  • Lifetime access
  • Free content updates